Газета ужгородської міської ради і виконкому

№ 30 (496) Мода на туризм чи життєва необхідність, визначена часом?

Стрімкий розвиток туризму протягом останніх 5 років та оголошення Президентом В. Ющенком 2008-го Роком туризму і курортів України дозволили визначити його як феномен найбільш помітних проявів процесу глобалізації й один із провідних напрямів соціально-економічної діяльності Карпатського регіону. Якщо у 2006 році туристичні об’єкти Закарпаття облюбувало 247,3 тис. людей, то у 2007-му — вже 305,7 тисяч, із них санаторно-курортні заклади відвідали 47% рекреантів. Унікальне прикордонне географічне розташування Закарпатської області та багатий природно- й етнокультурно-ресурсний потенціал забезпечили їй визнання найбільш перспективної рекреаційної зони (здравниці) Європи з можливістю цілорічного (позасезонного) обслуговування туристів. Межування на західному кордоні України з чотирма центральноєвропейськими державами — Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією — сприяє розвитку недорогого (особливо зараз для мешканців країн Євросоюзу) відпочинку, а переважання сільського населення краю (70%) успішно демонструє розвиток одного із секторів розвитку туристичної галузі — сільського туризму.

Туристична індустрія Закарпаття формується на основі узгодження обсягів туристично-рекреаційного потенціалу, туристичних господарства й інфраструктури та туристичних потоків. Вона забезпечує значний внесок в економіку краю (прибуток за 2007 рік становив приблизно 4,9 млн. грн.), сприяє створенню нових робочих місць, знайомить туриста з культурними, історичними надбаннями, природним середовищем. Однак її ефективний розвиток неможливий без залучення висококваліфікованих фахівців, котрі б володіли необхідним багажем знань у цій сфері, на основі яких можна приймати справді професійні рішення.

Так, на Міжнародній конференції з туризму „Нові можливості розвитку туризму в Карпатському єврорегіоні,” яка відбулася в лютому 2007 року в Ужгороді, відзначено, що мережа санаторно-курортних, туристично-рекреаційних та готельних закладів області нараховує майже 300 об’єктів і для збалансованого якісного обслуговування туристів та рекреантів катастрофічно не вистачає кваліфікованих кадрів. Статистично доведено, що до 2015 року ця проблема залишиться актуальною для Закарпаття, а отже, кадрова потреба у фахівцях з туризму зростатиме.

Ринок праці сьогодення перенасичений дипломованими спеціалістами з економіки та права, тому життя продиктувало необхідність відкриття нових, перспективних спеціальностей. Саме в цьому навчальному році у Закарпатському державному університеті — провідному вищому навчальному закладі Західного регіону європейського рівня — за сприяння ректора професора Ф. Ващука відкрито новий напрям підготовки 6.020107 — „Туризм”. Протягом 4 років студенти вивчатимуть близько 60 навчальних дисциплін, які умовно можна об’єднати в 3 блоки. До першого блоку належать нормативні гуманітарні дисципліни, вивчення котрих спрямоване на розширення світогляду людини, розвиток особистості. Серед них: історія України, філософія, правознавство, соціологія, культурологія, основи економічної теорії та ін. Особлива увага приділяється опануванню іноземних мов, додатково вивчатиметься італійська. Ці дисципліни читатимуть фахівці відповідних факультетів університету. Другий блок — це цикл дисциплін природничо-наукової підготовки, до якого належать: інформатика і комп’ютерна техніка, маркетинг та менеджмент у туризмі, історія розвитку туризму в світі, рекреаційна географія, туроперейтинг, страхування в туризмі та ін. Їх вивчення забезпечить формування базових природничих та економічних знань. Третій блок складають професійно-орієнтовані дисципліни, спрямовані на професійну та практичну підготовку студентів, зокрема: вступ до спеціальності, інформаційні технології в туризмі, країнознавство, туристичне країнознавство, технологія туристичної діяльності, географія міжнародного туризму, діловий етикет у туризмі, туристичні і рекреаційні ресурси Закарпаття, оздоровчо-лікувальний туризм та ін. Читатимуть їх викладачі кафедри міжнародного туризму, які мають за плечима ґрунтовну теоретичну й практичну підготовку та багаторічний педагогічний досвід, є справжніми ентузіастами своєї справи. При необхідності є можливість залучати до викладання викладачів-професорів з географічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Вбачаємо перспективним через рік відкриття факультету туризму, до складу якого ввійдуть такі кафедри: міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу, рекреації й оздоровчої фізичної культури, іноземних мов. Саме таке поєднання кафедр забезпечить комплексність та цілісність навчально-виховного процесу, виходячи з потреб регіону на спеціалізацію рекреаційно-оздоровчої та спортивно-туристської роботи.

На базі навчального корпусу по вул. Українській, 19 буде створено навчально-готельний туристичний комплекс, де студенти матимуть змогу щоденно набувати практичні навики з організації й управління туристською діяльністю, зокрема: особливостей технології готельної справи; основних технологічних етапів обслуговування туристів у готелі; вивчати організаційно-функціональну структуру основних служб. Сучасна спортивна база університету дозволить проводити якісні практичні заняття з методики спортивно-туристської роботи.

Університет має офіційно укладені угоди про співпрацю з 27 вищими навчальними закладами світу. Отже, в майбутньому перспективною є співпраця з цими навчальними закладами на виконання госпдоговірних науково-дослідницьких робіт з регіональної проблематики, з розвитку туризму та раціонального природокористування.

Метою туристичної освіти у ЗакДУ є формування системи підготовки кваліфікованих працівників, спроможної забезпечити туристичну галузь фахівцями належного освітньо-кваліфікаційного рівня, сприяти ефективнішому використанню людських ресурсів у туристичній галузі, підвищенню їх професійної та соціальної мобільності.

Випускники цього напряму навчання, згідно з Державним класифікатором професій, можуть працювати на таких посадах: директор оздоровчого, спортивного, туристського комплексу; керівник туристичного підприємства та готельного господарства; менеджер міжнародного туризму; гід-перекладач; завідувач бюро подорожей та екскурсій; начальник туристичної бази і туристичного табору; директор (керівник) малого підприємства в галузі туризму; консультант з туризму в апараті органів державної влади; інспектор з туризму та ліцензування туристської діяльності; головний фахівець з туризму; головний метролог туристських послуг; інструктор-методист з туризму; керівник рекламного відділу; фахівець з методів дослідження туристського ринку тощо.

Отож для всіх бажаючих здобути освіту саме такого рівня відкриті двері Закарпатського державного університету.

Наталія ГАБЧАК, канд. геогр. наук, завідувач кафедри суспільних дисциплін Закарпатського державного університету


Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS