Газета ужгородської міської ради і виконкому

№ 34 (554) Країну чекає реформа місцевого самоврядування

Жодного пересічного громадянина нашої країни не потрібно переконувати в тому, що реформа вже давно назріла, адже система відносин “центр - периферія” в Україні вже давно застаріла й регресує. Але оскільки занадто великою залишається спокуса керувати всім і вся з Києва, ділитися владою з місцевим самоврядуванням центру аж ніяк не хочеться. Тому ще з 1991 року триває нескінченна дискусія про перерозподіл повноважень і не доходять руки до реформи місцевого самоврядування, яке становить фундамент державної будівлі країни.

Та час не стоїть на місці. І вже 29 липня 2009 року розпорядженням КМУ № 900-р схвалено Концепцію реформи місцевого самоврядування, котра розроблялася Мінрегіонбудом за участю міжвідомчої комісії протягом декількох років і яка передбачає внесення кардинальних змін у діяльність органів місцевого самоврядування в Україні.

Головна причина реформи - сьогоднішня подрібненість адміністративно-територіальних одиниць: в Україні - 12 тис. сільрад та 500 районів.

Існуюча в країні система місцевого самоврядування абсолютно не відпо-відає потребам суспільства. Функціонування місцевого самоврядування не спрямоване на реалізацію його головного призначення - створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної гро-мади. Перед місцевим самоврядуванням постали виклики, які потребують ефективного та швидкого реагування.

Метою реформування місцевого самоврядування в Україні є підвищення якості життя людини за рахунок створення умов для сталого розвитку територіальних громад як самостійних та самодостатніх соціальних спільнот, члени котрих матимуть можливість ефективно захищати власні права та інтереси шляхом участі у вирішенні питань місцевого значення.

На рівні області (регіону) облдержадміністрації вже не відіграватимуть ту роль, що сьогодні. Їхнім завданням буде здійснення контролю за законністю актів органів місцевого самоврядування на відповідній території, інспекція лікарень, доріг, навколишнього середовища, координація МВС, МНС, оборони та інших функцій, наданих законом.

Голови місцевих держадміністрацій є кар’єрними державними службовцями, що призначаються. Згідно з Концепцією, голова обласної державної адміністрації одночасно виконуватиме обов’язки голови державної адміністрації району, центром якого є місто - обласний центр.

В областях (регіонах) як органи місцевого самоврядування будуть діяти обласні ради та їх виконавчі органи. До основних повноважень органів місцевого самоврядування регіону належатимуть: соціально-економічний розвиток - планування та інвестиційний розвиток території регіону, територіальне планування регіону; освіта - професійно-технічна освіта, школи-інтернати спеціального профілю; охорона здоров’я - спеціалізована медична допомога; культура - філармонії, театри, музейна справа, охорона культурної спадщини; спорт - спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи; надання пропозицій щодо змін цільового призначення земель; будівництво, ремонт та утримання доріг регіонального значення; меліорація; утилізація небезпечних відходів.

На рівні районів як органи місцевого самоврядування діятимуть районні ради та їх виконавчі органи. До основних повноважень органів місцевого самоврядування району належать: освіта - методичне забезпечення, школи-інтернати широкого профілю; охорона здоров’я - стаціонарна медична допомога, спеціалізована стоматологічна допомога; спорт - дитячо-юнацькі спортивні школи; соціальна допомога - будинки-інтернати для осіб похилого віку; культура - методичне забезпечення, культурні заходи; управління об’єктами спільної власності громад, переданих до району; дорадчі служби сільського господарства - методологічне забезпечення.

До повноважень районних державних адміністрацій відносяться контрольні: нагляд за конституційністю та законністю актів органів місцевого самоврядування громад та районів; інспекція шкіл; водне господарство і рибальство - інспекція; лісове господарство - інспекція; інспекція охорони природи та навколишнього середовища; архітектурно-будівельна інспекція; сільськогосподарська інспекція; контроль за веденням реєстру виборців; інспекція за використанням земельних ресурсів; інспекція доріг місцевого значення, а також власні: державні програми соціального захисту населення; ведення земельного кадастру; ведення містобудівного кадастру; боротьба з безробіттям; охорона прав споживачів; служба у справах неповнолітніх. Крім того, здійснюватимуть координацію з МВС, МНС на рівні району.

Реформа вводить таке поняття, як громада. Йдеться про об’єднання в громаду декількох діючих на сьогодні сільських, селищних та невеликих міських рад. У громадах органами місцевого самоврядування буде обрано ради громад (сільські, селищні, міські ради, відповідно до статусу поселення - центру громади), утворено їх виконавчі органи, обрано голову громади (сільського, селищного, міського голову).

Відповідно в поселеннях, що входять до складу громади (сільської, селищної, міської ради) і не є її адміністративним центром, обиратиметься староста села та може утворюватись орган самоорганізації населення.

До основних повноважень органів місцевого самоврядування громади належать: управління - забезпечення функціонування представницького органу ради громади, виконавчого органу ради, органів самоорганізації населення; адміністрування місцевих податків та зборів; соціально-економічний розвиток громади; загальна освіта, дошкільна освіта, позашкільна освіта; охорона здоров’я - первинна та профілактична медико-санітарна допомога, швидка медична допомога, стоматологічна допомога; ветеринарна допомога; культура - заклади культури, крім тих, що віднесені до регіонального та державного рівня, культурні та мистецькі програми, сім’я, молодь, фізична культура, спорт та туризм - молодіжні програми, спортивні споруди загального користування, підтримка програм туризму; соціальна допомога, в тому числі забезпечення соціальним житлом; ведення Плану освоєння території громади, Генеральних планів поселень; містобудування та архітектура - ведення містобудівної кадастрової документації; будівництво, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць, площ, організація дорожнього руху; організація місцевого громадського транспорту; контроль у сфері експлуатації житла; організація надання комунальних послуг - водопостачання, водовідведення, теплопостачання, утилізація твердих побутових відходів; озеленення та благоустрій території, утримання кладовищ; програми відпочинку та рекреації; єдиний дозвільний офіс; охорона навколишнього середовища - контроль за виконанням законодавства з охорони навколишнього середовища, екологічні програми; землеустрій, ведення земельно-кадастрової документації; лісове господарство; водне господарство; пожежна та рятувальна служби; забезпечення громадського порядку, управління комунальним майном громади, ведення реєстру виборців.

У селах, які входитимуть до громади, обиратимуться старости. До головних функцій старост відносяться: попереднє погодження земельних питань, перед розглядом їх на сесії ради громади; попереднє погодження бюджету, перед розглядом його на сесії ради; попереднє погодження питань, що стосуються соціально-економічного розвитку громади, перед розглядом їх на сесії ради громади, головні повноваження старости: первинний документообіг - допомога мешканцям у підготовці документів, підготовка пропозицій до Генерального плану поселення та ін.

Згідно з реформою, межі встановлених на сьогодні областей України не змінюватимуться. Буде реорганізовано ряд районів. Розроблено спеціальну карту щодо об’єднань сільських, міських рад у громади на рівні кожної області, однак на сайті КМУ її поки що не опубліковано.

Реформа спрямована на те, щоб кожного мешканця України забезпечити однаковим рівнем публічних послуг відповідних соціальних стандартів (медичними, освітніми та ін.). Для чого передбачається вдосконалення законодавства щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Податки сплачуватимуться на рівні новостворених громад.

Реформа буде здійснюватися в чотири етапи:

Перший етап - підготовчий (2009 рік): розробка концепції, змін у діюче законодавство про місцеве самоврядування, про місцеві держадміністрації в частині розмежування компетенції місцевого самоврядування та виконавчої влади).

Другий етап - формування соціально-політичної бази реформи (2009-2010 рр.): проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи; прийняття нових законодавчих актів, внесення змін до бюджетного, податкового, тендерного законодавства; проведення сертифікації адміністративних послуг, які надаються місцевими органами виконавчої влади.

Третій етап - впровадження реформи (2011 р.): передача повноважень новоутвореним радам громад від сільських, селищних, міських рад, місцевих органів виконавчої влади відповідно до закону; проведення виборів до рад новостворених громад (сільських, селищних, міських рад).

Четвертий етап - розширення повноважень органів місцевого самоврядування районів та регіонів (2012- 2014 рр.): внесення змін до Конституції України, що створюють конституційну основу для утворення виконавчих органів обласних та районних рад і розмежування повноважень між цими органами та місцевими держадміністраціями; обрання районних рад та формування їх виконавчих органів; обрання обласних рад і формування їх виконавчих органів.

За інформацією управління з питань інноваційних впроваджень, інвестицій та сталого розвитку міста Ужгородської міської ради


Реалізація: ALDESIGN WebStudio
базується на WP 1.5 engine | valid XHTML and CSS